Informasjon PBG vgs år 2 Matematikk

Lære mer, fullfør og bestå

Mange elever presterer svakt i matematikk. Elever med store matematikkutfordringer på ungdomsskolen kan få tilsvarende utfordringer i videregående skole, hvis ikke tiltak blir satt inn. De står da i fare for ikke å bestå faget matematikk på Vg1 og dermed ikke få et fullverdig vitnemål. Forskning tyder på at intensiv-opplæring har effekt både på matematikkferdigheter og fullføring av videregående skole.

Utdanningsetaten i Oslo deltar i et forskningsprosjekt som har som mål å få flere elever til å fullføre og bestå videregående skole. Forskningsprosjektet går over tre år og er ett av fire nasjonale forskningsprosjekter i Program for bedre gjennomføring – spor 2, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Skolene i Oslo er trukket ut enten som tiltaks- eller kontrollskole, og satsningen vil foregå på 8.trinn og i Vg1. Prosjektet er å regne som en del av skolens ordinære opplæring og innebærer ingen avvik fra opplæringsloven. SSB har gjennomført trekningen av skolene.

Hva gjør vi?

Tiltaksskoler
Det er trukket ut 9 tilfeldige tiltaksskoler. Ved disse skolene vil noen elever motta særskilt tilpasset opplæring knyttet til grunnleggende tall- og matematikkforståelse, i tråd med kompetansemålene i læreplanen. Dette vil foregå i to perioder (4-5 uker) høst og vår. Hensikten med intensivopplæringen er at elevene skal få bedre utbytte av videre matematikkundervisning.

For å kunne legge bedre til rette for god faglig utvikling hos elevene får matematikklærerne mulighet for faglig utvikling gjennom kurs. Innholdet i kursrekken vil blant annet være

  • praktiske eksempler og materiell til bruk i undervisningen,
  • hvordan undervise i heterogene grupper og grupper av ulik størrelse,
  • forslag til utforskende oppgaver som "treffer" alle nivå
  • relasjonsbygging og motivasjon.

Kontrollskoler
8 tilfeldige skoler er trukket ut som kontrollskoler. Der vil elevene ikke merke noen forskjell i tilbudet. Skolens resultater vil kun sammenliknes med tiltakskolene.

Målgruppen

Målgruppen for prosjektet er elever med utfordringer i matematikkfaget og regning, men som ikke har vedtak om spesialundervisning i faget matematikk. Elever med spesialundervisning følger allerede en egen, individuell opplæringsplan. På videregående skole er det kun elever som velger praktisk matematikk (1P) på studieforberedende som inngår i prosjektet. Utvalget av elever gjøres basert på resultater fra læringsstøttende prøve i matematikk på Vg1.

Forskningsprosjektet Program for bedre gjennomføring – spor 2

Prosjektet i Osloskolen skal undersøke virkningen av intensiv, tilrettelagt matematikkundervisning for elever med utfordringer i matematikkfaget og regning på 8. trinn og Vg1. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom:

  • Statistisk sentralbyrå (SSB), prosjekteier og ansvarlig for den kvantitative forskningen
  • Utdanningsetaten i Oslo, skoleeier og ansvarlig for implementeringen av tiltaket
  • Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), ansvarlig for innholdet i tiltakene i samarbeid med UDE
  • Forskningsstiftelsen Fafo, ansvarlig for den kvalitative forskningen

Forskere fra Fafo ønsker å intervjue noen elever som er med på tiltaket. Disse elevene vil holdes anonyme i forskningsrapportene. Det er frivillig å delta i intervjuet. Derfor må forskerne be om foresatte og elevenes underskrift på at de er villige til å bli intervjuet. Det er kun prosjektmedarbeidere tilknyttet prosjektet ved Fafo og SSB som vil ha tilgang til informasjonen. Eleven eller foresatte kan når som helst trekke seg fra intervjuet. All informasjon om eleven vil da slettes.

Det er mulig å lese mer om Program for bedre gjennomføring på Kunnskapsdepartementets nettsider:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/grunnopplaring/innsiktsartikler/Bedre-gjennomforing-i-videregaende-/id2005356/