Ny giv

Forskjellige skoleelementer

Elever på 10.trinn som fikk karakter 1 eller 2 i norsk og/eller matematikk til sommeren på 9. trinn (og som ikke har IOP i faget), kan delta på et forsterket opplæringstilbud som kalles for «Ny giv».

Elevene som blir med på «Ny giv», vil bli grundig kartlagt ved oppstart for å finne ut hva som skal til for å heve fagkarakteren deres. Ut fra disse kartleggingene lages det en plan for elevene der ambisjon, progresjon, skolens forpliktelse og elevens forpliktelse til egeninnsats frem mot eksamen, vil bli beskrevet. Denne planen vil ha form av en kontrakt som underskrives av skolen, eleven og foresatte. Elevene som har vært med på «Ny giv» tidligere, har kunnet vise til stor fremgang i faget.

  • I matematikk vil den intensive opplæringen bli gitt en time i uken av en matematikklærer som vil være i tett dialog med klassens faglærer i matematikk for å sikre at elevene kommer gjennom det samme stoffet. Elevene beholder sin nåværende matematikklærer som fagansvarlig og de følger klassens årsplan.
  • I norsk vil den intensive opplæringen bli gitt i en time i uken av en norsklærer som vil være i tett dialog med klassens faglærer i norsk for å sikre at elevene kommer gjennom det samme stoffet. Elevene beholder sin nåværende norsklærer som fagansvarlig og de følger klassens årsplan.

Elever som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, forplikter seg til å møte opp i Ny giv-timene og leksehjelpen på onsdager mellom 14-14.45. Hvis eleven ikke møter opp i "Ny giv"-timene og på leksehjelpen, får eleven fravær og kan også miste plassen sin.

"Ny giv" starter opp i uke 37, og tidspunkt settes endelig når vi har fått en oversikt over hvilke elever som ønsker å benytte seg av tilbudet. Per i dag ligger imidlertid "Ny giv"-timene i matematikk på tirsdager 14.35-15.20 (10A og 10C) og tirsdager 15.20-16.05 (10B og 10D), og i norsk på mandager 14.35-15.20. Foresatte til elever som er aktuelle for dette tilbudet vil bli kontaktet av kontaktlærer i løpet av de to først skoleukene.