Handlingsplan mot mobbing

Skolens hovedmålsetting

Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles
handlingsplan mot mobbing er basert på tiltak som skal være forebyggende og virke målrettet mot
mobbing slik at alle elever på Fyrstikkalleen skole opplever et trygt læringsmiljø preget av respekt,
varme, inkludering og positivitet.


Opplæringslova § 9a-1

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som
fremjar helse, trivsel og læring. 

 • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
 • Skolens rutiner skal avdekke hvis mobbing foregår.
 • Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer inntil mobbingen opphører helt.
 • Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte.

 

Definisjon av mobbing

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid (Roland og Vaaland 2003). 


Eksempler på mobbing 

 • Eleven blir gjentatte ganger ertet, kalt stygge ting, får nedsettende klengenavn, blir hånet, ydmyket, latterliggjort, skremt, nedverdiget, truet, gitt ordre, herset med, undertrykket eller lignende
 • Eleven blir ledd av på en uvennlig og spottende måte
 • Eleven bevisst blir utestengt fra fellesskapet
 • Kommentarer på sosiale medier på internett

 

Eksempler på skjult mobbing

 • Det sendes øyekast, lages grimaser og / eller gester
 • Baksnakking
 • Manipulasjon gjennom venner
 • Utestenging fra fellesskapet
 • Eleven får ingen invitasjon til å delta verken i lek eller idrett
 • Ingen snakker med eleven som systematisk blir oversett


Mulige tegn på at en elev blir mobbet

 • Kommer hjem med ødelagte eller istykkerrevne klær, ødelagte bøker, ødelagt sekk eller annet utstyr
 • Har blåmerker, skader kutt og skrammer uten noen troverdig forklaring på hvordan de har oppstått
 • Tar ikke med seg venner hjem og er sjelden hjemme hos skolekamerater.
 • Eleven isolerer seg
 • Virker redd eller har motvilje mot å gå på skolen
 • Skoleprestasjonene går ned
 • Eleven begynner selv å plage andre
 • Har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine og eller vondt i magen
 • Har negativt selvbilde, er ulykkelig og viser vedvarende tristhet

Tegnene kan ha helt andre årsaker enn mobbing, men vær obs. hvis du ser flere av disse endringene
hos ditt barn / en elev. Kilde: Mobbing, Håndbok for foreldre av Erling Roland (professor ved senter for adferdsforskning)


Krenkende adferd

Selv om en handling ikke går under definisjonen av mobbing, kan den gå under definisjonen av
krenkende adferd. Skolen har definert krenkende adferd som:

 • Når noen føler seg krenket
 • En elev har gjentagende negativ adferd mot medelever og andre
 • Mobbing, vold, rasisme og diskriminering.
 • Krenkende adferd kan være en enkeltstående handling som negative ord og utsagn om utseende, klær, ord, dialekt mm


Krenkende adferd skal løses på lavest mulig nivå, men ledelsen skal varsles når det dreier seg om
mobbing, vold eller rasisme.

Oslo kommune om mobbing

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Dersom du blir mobbet vil vi gjerne at du sier fra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel lærer, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner.

Blir barnet ditt mobbet eller andre du kjenner blir mobbet. Ta kontakt med skolen og be om møte med kontaktlærer eller rektor.

 

Mer informasjon hos Oslo kommune sine sider om mobbing i skolen.

Drawing of a city