Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolens hovedmålsetting

Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd er basert på tiltak som skal være forebyggende og virke målrettet mot mobbing slik at alle elever på Fyrstikkalleen skole opplever et trygt læringsmiljø preget av respekt, varme, inkludering og positivitet.

Opplæringslova § 9a-2

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

• Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing.
• Skolens rutiner skal avdekke hvis mobbing foregår.

Opplæringslova § 9a-3

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

• Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer inntil mobbingen opphører helt.
• Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte.

Definisjon av mobbing

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid.

(Roland og Vaaland 2003)

Eksempler på hva mobbing kan være

• Eleven blir gjentatte ganger ertet, kalt stygge ting, får nedsettende klengenavn, blir hånet, ydmyket, latterliggjort, skremt, nedverdiget, truet, gitt ordre, herset med, undertrykket eller lignende

• Eleven blir ledd av på en uvennlig og spottende måte
• Eleven bevisst blir utestengt fra fellesskapet
• Kommentarer på sosiale medier på internett

Eksempler på skjult mobbing

• Det sendes øyekast, lages grimaser og / eller gester

• Baksnakking
• Manipulasjon gjennom venner
• Utestenging fra fellesskapet
• Eleven får ingen invitasjon til å delta verken i lek eller idrett
• Ingen snakker med eleven som systematisk blir oversett

Mulige tegn på at en elev blir mobbet

• Kommer hjem med ødelagte eller istykkerrevne klær, ødelagte bøker, ødelagt sekk eller annet utstyr

• Har blåmerker, skader kutt og skrammer uten noen troverdig forklaring på hvordan de har oppstått
• Tar ikke med seg venner hjem og er sjelden hjemme hos skolekamerater.
• Eleven isolerer seg
• Virker redd eller har motvilje mot å gå på skolen
• Skoleprestasjonene går ned
• Eleven begynner selv å plage andre
• Har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine og eller vondt i magen
• Har negativt selvbilde, er ulykkelig og viser vedvarende tristhet

Tegnene kan ha helt andre årsaker enn mobbing, men vær obs. hvis du ser flere av disse endringene hos ditt barn / en elev.

Kilde: Mobbing, Håndbok for foreldre av Erling Roland (professor ved senter for adferdsforskning)

 

Krenkende atferd

Selv om en handling ikke går under definisjonen av mobbing, kan den gå under definisjonen krenkende atferd.
Skolen har definert krenkende atferd som:
• Når noen føler seg krenket
• En elev har gjentakende negativ atferd mot medelever og andre
• Mobbing, vold, rasisme og diskriminering
• Krenkende atferd kan være en enkeltstående handling som negative ord og utsagn om utseende, klær, ord, dialekt mm

Krenkende atferd skal løses på lavest mulig nivå, men ledelsen skal varsles når det dreier seg om mobbing, vold eller rasisme.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Oslo kommune om mobbing

Alle elever har rett til å ha det bra på skolen. Dersom du blir mobbet vil vi gjerne at du sier fra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel lærer, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner.

Blir barnet ditt mobbet eller andre du kjenner blir mobbet. Ta kontakt med skolen og be om møte med kontaktlærer eller rektor.

 

Mer informasjon hos Oslo kommune sine sider om mobbing i skolen.