Rutine for oppfølging av elevfravær

Utdanningsetatens rundskriv nr. 7/2005 er førende for oppfølging av elevfravær

Type fravær:

På ungdomstrinnet skilles det mellom dokumentert fravær (godkjent fravær av foresatte) og udokumentert fravær.
For å forebygge mot udokumentert fravær, må det reageres umiddelbart fra kontaktlærer ved fravær. Derfor legges det inn som eget punkt i oppfølgingsrutinen.

 

Hva er grensen for bekymringsfullt fravær?

Utdanningsetaten definerer kritisk grense som 15 dager eller 30 timer på årsbasis.
Delt opp pr. termin vil det si 7 dager eller 15 timer.
På F21 mener vi i tillegg at følgende fravær er bekymringsfullt:

  • Udokumentert fravær, uansett lengde
  • Tre ganger forsentkomming

 

Ansvarsfordeling ved fraværsoppfølging:

 

1. Føring av fravær

  • Kontaktlærer er ansvarlig for at Fronter er oppdatert hver dag
  • Timelærere skal føre fravær i Fronter i løpet av timen, slik at det er mulig for kontaktlærer å følge opp fraværet

        -Det skal sendes sms fra fronter til elever som ikke er til stede

        -Det er den læreren som først oppdager fraværet som sender sms

  • Vikarer leverer fraværslister til kontaktlærer

 

2. Melding om fravær

  • Foresatte/elev skal melde fra om fravær samme dag
  • Ved fravær skal foresatte/elev skrive melding i meldingsbok, på SMS eller mail

 

3. Kontakt mellom skole og hjem

  • Dersom foresatte ikke tar kontakt skal kontaktlærer ringe foresatte 3. fraværsdag for å avklare hva fraværet skyldes. Ved bekymring for fraværet informeres sosiallærer og ledelsen.

        -Hvis ikke kontakt med foresatte oppnås, iverksettes UDEs prosedyre ved ugyldig fravær.