Lesson study

På F21 studerer vi egen undervisning på en systematisk måte for å lære mer om hvordan elever tenker, forstår og lærer. På denne måten blir lærerne bedre i stand til å utvikle positive og læringsfremmende læringsmiljøer for alle elever.

Kjernen i modellen består av å designe felles planer for undervisning av en konkret «forskningstime», observasjon i løpet av denne timen – mens én av lærerne i teamet gjennomfører undervisningen – og deretter felles refleksjon, deling av observasjonsdata og vurdering av undervisningen.

Velger forskningsspørsmål selv

Det er lærergruppen som selv avgjør hva som er deres forskningsspørsmål / hva de ønsker å lære mer om. Slik sett tar Lesson Study utgangspunkt i gruppens ståsted, forståelse og behov. Fordi Lesson
Study også innebærer at andre er observatører og diskusjonspartnere, blir det også rom for andre perspektiver enn gruppens, og det er derfor også mulighet for å påvirke forståelse og utfordre antakelser i gruppen.

Grundig planlagt enkelttime

Lærerne planlegger en time for læring på en svært grundig måte. Timen skal være eksemplarisk. De skal gjøre sitt ytterste. Lærerne drøfter antakelser, de vurderer ulike tilnærminger som er mulige, og har til hensikt å gjennomføre en time som virkelig fremmer læring for elevene basert på sitt valgte forskningsspørsmål.

Lærere planlegger hva de vil observere

Lærerne planlegger hva de vil observere for å få svar på egne spørsmål og hva slags data de trenger. Slik arbeider de bevisst med å dokumentere elevers læring.

Lærerne forbedrer timen

Lærerne bruker observasjonene sine til å gjøre forbedringer på undervisningsopplegget før de gjennomfører det i sine egne klasser. Slik får man utviklet en grundig planlagt og velbegrunnet time som er godt egnet for å dele med andre lærere og team. Når den forbedrede timen blir gjennomført blir alle lærere på skolen invitert for å observere undervisningsopplegget.

Lærere formidler til andre lærere

Lesson Study innebærer at lærerne formidler hva de har lært til andre lærere. Slik blir Lesson
Study en metode for å utvikle læringskultur for hele skolen og for lærerprofesjonen. De gjør undervisningen sin offentlig og de er åpne for spørsmål om egen undervisningstenkning og praksis.
Lesson Study vektlegger formidlingsaspektet. Gjennom å oppsummere egen læring om elevers forståelse, misforståelser og læringsaktiviteter i konkrete undervisningsøkter med konkrete og spesifikke tema, systematiserer lærerne sin egen profesjonskunnskap og gjør den tilgjengelig for
andre. Ved å gjøre kunnskapen offentlig, bidrar lærerne til kunnskapsutvikling utover sin egen gruppe. Når kunnskap blir offentlig, er det også mulig å diskutere den, være kritisk og bygge videre på den.

 

Lesson study sirkel(Kilde: Munthe, Baugstø, Haldorsen 2013)

 Noen av fordelene vi på F21 har sett med bruk av Lesson Study:

  • Setter elevene sin læring i sentrum
  • Lærere blir bedre til å observere elevene sin læring
  • Lærerlæring som skjer i klasseromssituasjoner (i praksisfeltet) og ikke som table-top øvelser
  • Styrker de profesjonelle samtalene om læring blant lærere
  • Kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling blant lærere
  • Felles ansvar for elevenes læring (fra «mine» til «våre» elever)
  • Felles læringshistorier å snakke om og reflektere rundt
  • Felles mål og retning
  • Innsamling og spredning av god praksis