Hovedseksjon

Standpunktkarakter IV/1

Elever som har fått IV i standpunkt må selv melde seg opp som privatist på privatistweb.no.

Elever som har fått karakter 1 i standpunkt i ett eller flere fag, har rett til særskilt eksamen i faget, se nedenfor.

§ 3-33 Særskilt eksamen for elever i videregående opplæring

En elev i videregående opplæring som har fått karakteren 1 i standpunktkarakter og ikke blir trukket ut til eksamen i faget, har rett til særskilt eksamen i faget. Dersom eleven består den særskilte eksamenen, har eleven bestått faget.

En særskilt eksamen er en egen eksamen i faget, uavhengig av om dette er en vanlig eksamensordning eller ikke. Hvis en elev har strøket i et programfag som inngår i en tverrfaglig eksamen, vil han eller hun ikke bestå i faget ved å bestå en tverrfaglig eksamen. Eleven vil da ha rett til en særskilt eksamen i det aktuelle programfaget. Elever som har fått 1 i prosjekt til fordypning har også rett til en særskilt eksamen.

Tidlgere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som har fått karakteren 1 i et eller flere programfag ved særskilt eksamen som inngår i en tverrfagleg eksamen, må kun opp til eksamen i det eller de programfagene. Andre privatister må følge den ordinære eksamensordningen.

Særskilt eksamen skal holdes ved første påfølgende anledning. Vanligvis holdes særskilt eksamen samtidig som utsatt og ny eksamen.

Fra "Individuell vurdering Udir-5-2016" https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/  (26.08.20)

Elever som går opp til særskilt eksamen ved første anledning, kan også fortsatt få førstegangsvignemål:

Disse elevene kan få førstegangsvitnemål:

Elever som benytter seg av retten til særskilt og utsatt eksamen (§ 3-33 og § 3-35 i forskriften).

Fra "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020"

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/1-dokumentasjon-i-videregaende-opplaring/#1.2-forstegangsvitnemal (05.10.20)

 

Hvis du ønsker å bli meldt opp til særskilt eksamen i høst, må du sende/komme innom en skriftlig bekreftelse slik at F21 har mottatt denne senest 10.september. Du kan også ta et bilde av bekreftelsen og sende denne med til e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no I emnefeltet må du skrive Til F21, slik at det sentrale postmottaket videresender din epost til skolen.

I bekreftelsen (som du også må signere) skal du ha med:

·         Navn

·         Fødselsdato

·         Fag du ønsker å bli meldt opp i

·         Skole du gikk på i fjor