Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190
dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter.

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte
opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første,
andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune.

Permisjon fra F21

Ved ønske om permisjon fra Fyrstikkalleen skole må søknad om permisjon fylles ut og leveres skolen.

Oslo kommunes regler for permisjon

Rutine for oppfølging av elevfravær

Søknad om permisjon fra opplæringa

 

Skjema for søknad om fratrekk av fravær