Hovedseksjon

Rutiner for melding av personskader

Ulykkesforsikring - barn/elev – Oslo Forsikring AS

Generelt:

Skader under denne forsikring skal meldes på to måter avhengig av skadens omfang, enten enkeltvis eller samlet.

1. Skader som skal meldes på eget skademeldingsskjema (enkeltvis)

Følgende skader skal meldes på eget skademeldingsskjema: "Ulykkesskade – Skoleelever".

 • Dødsfall som følge av ulykkesskade
 • Skader som man mener kan påføre skadelidte varig mén (medisinsk invaliditet)
 • Skader hvor barnet/vergen har hatt behandlingsutgifter som ikke refunderes av det offentlige, og som overstiger egenandelen på kr 1.000,-

Skademeldingen sendes til:

Oslo Forsikring AS
Pb. 1529 Vika
0119 Oslo

Skolen eller annen kommunal ansvarling når ulykken/skaden inntraff fyller ut skjema i samarbeid med barnet
(barn over 18 år), eller barnets verge.

Det er spesielt viktig at det klart fremgår av skjemaet hva som har ført til skaden, hendelsesforløpet,
og hva skaden består i (hva er skadet).

Skjemaet skal undertegnes av:

 • Barnet (barn over 18 år) eller barnets verge
 • Skolen eller annen kommunal ansvarlig når ulykken/skaden inntraff. I tillegg skal skjemaet påføres stempel.

Vi ber om at følgende dokumentasjon vedlegges skademeldingen:

 • Ved elevskader vedlegges kopi av vedtak fra trygdekontoret om godkjent yrkesskade
 • Kopi av egenandelskort i folketrygden
 • Originale kvitteringer på skaderelaterte behandlingsutgifter man krever å få dekket
 • Kopi av eventuell ulykkesrapport
 • Ved dødsfall vedlegges kopi av skifteattest

Hvis skademeldingsskjemaet er mangelfullt utfylt, vil dette forsinke saksbehandlingen.

2. Skader som skal rapporteres samlet

Ved hendelser der det er svært lite sannsynlig at hendelsen vil medføre rett til erstatning,
skader av typen skrubbsår, flis i fingeren, blåmerker, rusk i øyet o.l., skal disse føres opp på et skjema
som skolen eller annen kommunal ansvarlig oppbevarer. På skjema påføres navn på
barnet, fødselsdato, skadedato, hva som er skjedd og hva som er skadet samt eventuelt navn på
behandlende tannlege/lege. Eventuelt kan kopi av meldingen til folketrygden oppbevares.

 • Hvis et av barna som står oppført på denne listen skulle få senskader som følge av skaden, skal dette meldes til Oslo Forsikring AS på det tidspunkt senskaden oppdages på ovennevnte skademeldingsskjema. Saken vil da ikke være foreldet da melding er gjort tidligere i form av denne listen.

Oslo Forsikring AS har utarbeidet et eget registreringsskjema som det anmodes om blir brukt.

Skjemaet er sendt ut til alle skoler og bydeler. Skjemaet finnes også på Oslo
Forsikring AS hjemmesider: www.oslo-forsikring.no.

Oslo Forsikring AS

Alle elever i Oslo kommunes skoler dekkes av denne forsikringen, Oslo Forsikring AS.

Forsikringen gjelder som hovedregel i den perioden barn eller skoleelever er på skolen. Forsikringen gjelder også:

 • Utenfor skolens område når barn/elever deltar på arrangementer organisert av skolen, inklusive turer utenlands.
 • Direkte reise mellom hjem og skole.
 • Direkte reise mellom hjem og aktiviteter i regi av skole.
 • På utenlandsturer i regi av skole.

Barn som bor på barnehjem, internatskole eller fosterhjem, er dekket hele døgnet.

Oslo Forsikring AS rutiner melding ved personskader