Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 Medlemmer av driftstyret skoleåret 2017/2018 er: 

Håkon Tillier, leder og foreldrerepresentant
Marius Nielsen, foreldrerepresentant
Lisbeth Verpe, representant ansatte
Maria Skarsbø Moen, representant for de ansatte
Erlend Skåltveit, rektor
Mari Indregard, ass. rektor
Øyvind Michelsen, H
Valencia Rodrigues, elevrepresentant
Daniel Johnson, elevrepresentant
Anne Sofie Risnes Ravndal, AP
Helene Gallis, MDG