Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

 

Kontaktinformasjon til medlemmer av Driftsstyre

Torgeir Kristiansen, leder og foreldrerepresentant
Bhanu Thapar, nestleder og foreldrerepresentant
Lisbeth Verpe, representant ansatte
Maria Skarsbø Moen, representant ansatte
Ragnar Bjorå, representant ansatte
Mikkel Formo Sørfjord (elevrådsleder GS)
Sarad Bahadur Basnet (elevrådsleder vgs)
Olav Øwre (Rødt)
Gro Bratteli Jamholt (AP)
Benjamin Myrstad(MDG)
Mari Indregard ( rektor )
Margareth Tomren ( ass.rektor gs )
Niklas Brinchmann ( ass. Rektor VGS )
Reidun Stølen ( avdelingsleder HR )

Standardreglement for driftsstyrene