Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

 

Kontaktinformasjon til medlemmer av Driftsstyre

Foreldrerepresentanter:
Monica Ramsdal
Foreldrerepresentant VGS, 
Natalie Rysstad, nestleder DS
Foreldrerepresentant GS
Politiske representaner
Christian Trampe-Ewert  AP
Amira Zantouti SV
Paal Anker -Nilssen, Leder av DSH
Marte Haabeth Grindaker Vara AP
Ann-Elin Selbakk Vara SV
Tina Furuseth Vara H
Ansatte
Per Vang Ansatterepresentant
Lisbeth Verpe Vara ansatt representant
Ragnar Bjorå Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Henry Mortensen Vara
Ane Høie Vara
Elevrådrepresentanter
Daniyal Karim Buksh Leder GS
Belma Biscevic  Vara: nestleder GS
Aasiya Mohamad Abdillahi  Leder VGS
Ingeborg Daniloff  Vara: nestleder VGS
Ledelsen
Marianne Dahl Rektor
Niklas Brichmann Ass rektor VGS
Margareth Tomren Ass rektor GS
Reidun Stølen  Avd leder øk/adm/HR

Standardreglement for driftsstyrene