Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 Medlemmer av driftstyret skoleåret 2016/2017 er: 

Håkon Tillier, leder og foreldrerepresentant
Per Erik Løvholm, foreldrerepresentant
Ragnar Bjorå, representant for de ansatte
Maria Skarsbø Moen, representant for de ansatte 
Erlend Skåltveit, rektor
Mari Indregard, ass. rektor (sekretær for Driftsstyret)
Øyvind Michelsen (H)
Sara Yagci (elevrepresentant)
Zedan Hussain (elevrepresentant)
Anne Sofie Risnes Ravndal (AP)
Helene Gallis (MDG)