Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 Medlemmer av driftstyret skoleåret 2019/2020 er: 

Marius Nielsen, leder og foreldrerepresentant

Torgeir Kristiansen, nestleder og foreldrerepresentant

Lisbeth Verpe, representant ansatte

Maria Skarsbø Moen, representant ansatte

Thomas Myhre, elevrepresentant ungdomstrinnet

Elin Finnanger, elevrepresentant videregående nivå

Øyvind Michelsen (H)

Matilda von Sydow (AP)

Gro-Ellen Linnås (MDG)

 

 

Kontaktinformasjon til medlemmer av Driftsstyre