Hovedseksjon

Strategisk plan

Fagfornyelsen

F21 skal fortsatt være skolen som ser framover og vi skal ligge helt i front når det gjelder fagfornyelsen. Vi er en skole basert på samarbeid og utvikling, både i avdeling og på tvers av avdelinger. Dette skal vi videreføre når vi retter fokus mot tverrfaglighet, digital kompetanse, kritisk tenkning og enda mer elevmedvirkning. Veien videre starter her!

Utforskende realfag

Realfag er sentrale fellesfag, og i tillegg valgt som fordypning av mange elever på F21. Vi har et stort ansvar for å ruste elevene for fremtidens utfordringer. I tråd med kjerneelementene i de nye læreplanene, styrker vi arbeidet med en utforskende tilnærming som metode i matematikkfaget. Det vil sees i sammenheng med innføringen av programmering som en del av grunnleggende ferdigheter, der matematikk vil ta et stort ansvar.

Vi skal løfte naturfagene og styrke det praktiske arbeidet; både på lab og i felt. Elevene vil oppleve økt motivasjon og mestring gjennom utforskende arbeidsmetoder, der teori og praktisk arbeid er tett knyttet. Realfagsopplæringen på F21 skal være av høy kvalitet, relevant og i front nå som vi er i gang med nye læreplanene.

Morgendagens elevtjeneste

Vi er mange voksne på skolen og alle arbeider vi hver dag for at elevene skal lære mer og trives best mulig. Rådgivingen vi tilbyr handler om at F21-eleven får hjelp til å ta gode valg nå og for fremtiden! Det betyr at alle voksne som eleven møter i løpet av skoleuken skal tilby god læringsstøtte, men også veiledning og hjelp når livet er vanskelig. I tillegg til kontaktlærer og faglærere har elevene mulighet til oppfølging fra rådgiver, miljøarbeidere og skolehelsetjeneste. Til sammen utgjør vi laget rundt eleven som jobber for å fremme god fysisk og psykisk helse, og for at alle elever skal fullføre og bestå.

Norskfaget

Norsk er det største faget i skolen, både i timeantall og i antall standpunktkarakterer. Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Faget åpner en arena der elevene får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. På F21 ønsker vi å utvikle norskfaget gjennom systematisk arbeid med prosessorientert skriving, tett oppfølging av elevenes lese- og skrivestrategier, tverrfaglighet, dybdelæring og baklengs planlegging av treårsplaner, årsplaner og undervisningsperioder.

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon (MK) økte høsten 2019 elevtallet vårt med 50% flere elever. Dette gjør at vi i enda større grad skal jobbe for å synliggjøre hvorfor MK gir viktig og relevant kompetanse for å lykkes i morgendagens samfunn.

Våre satsingsområder er å skape engasjerte og motiverte elever som er kreative, kommuniserer godt, er kritiske og evner å samarbeide. Her vil føringene fra verdier og prinsipper for grunnopplæringen for den nye overordnede delen av fagfornyelsen stå sentralt, og MK på F21 har som mål å ligge helt fremme i arbeidet med fagfornyelsen.