Vår profil

Veien videre starter her!

F21 har som mål å være blant Norges ledende skoler når det gjelder å være progressive innen skoleutvikling. Det er gjennom kollektive læringsprosesser at både voksne og barn lærer mest og best. Derfor fokuserer vi på F21 på å ta felles ansvar for hverandres læring. For elevene betyr det blant annet bruk av læringspartnere når de starter på skolen. Dette er ment som et tiltak både for å sikre at alle har noen å være sammen med i timer og friminutt. Men, bruk av læringspartnere er også knyttet tett opp mot vurderingssatsningen til skolen, gjennom blant annet kameratvurdering og egenvurdering, for å få alle elever mer delaktige i egen og andres læring. Ved å gå bort fra ordinær spesialundervisning og i retning av et system med flere faglærere i basisfagene, stimulerer vi til kollektiv læring inne i klassen fremfor fast segregering av enkelte grupper elever.

Samarbeid

Det er ikke bare elever som skal utvikle seg på F21. Det skal også lærere og ledelse gjøre. Gjennom høy grad av strukturert samarbeid mellom faglærere, kontaktlærere og ledelse skal også de voksne ta ansvar for hverandres trivsel og læring. F21 er en av skolene som har kommet lengst innen utvikling av kollektiv kapasitet gjennom aktiv bruk av faglag, avdelingstid, kollegaveiledning med lesson study som metode, kollegavandring, skolevandring og streifing. Her er det ingen lærere som skal føle seg alene.

F21'ere hjelper hverandre til å trives bedre og lære mer