Hovedseksjon

FAU

Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning viser at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg.

Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen. Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk blant annet ved representasjon i råd/utvalg.

Foreldreråd: Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet.

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som skal primært fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Hver gruppe/klasse skal velge to blant de foresatte; en FAU representant og en klassekontakt. Disse velges på foreldremøtet på våren eller på første foreldremøte om høsten.

FAU-representant:

Hver gruppe/klasse skal ha en representant til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene, medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skole og nærmiljø.

Klassekontakt:

Hver klasse skal ha en foreldrekontakt som sammen med kontaktlærer skal tilrettelegge hjem-skole-samarbeidet i gruppen/klassen. Det bør utarbeides en årsplan for foreldremøter og hjem-skole-aktiviteter.
Sosiale arrangementer i klassen for å bli kjent med hverandre skaper trygghet og gir grunnlag for fruktbart samarbeid mellom hjem og skole. Klassekontakten er vara i FAU.

F21 er en 8.–13. skole, og vi har valgt å ha et felles FAU for hele skolen og FAU består av en representant fra hver klasse (8.–13).

FAU konstituerer seg selv på første møte på høsten. Det velges et styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. FAU-styret bør bestå av foresatte både fra ungdomstrinnet og videregående.

FAU skal ha to representanter til skolens driftsstyre med en bindingstid på to år. Det velges også to vararepresentanter for disse.

FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene, medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for positiv utvikling hos elevene.

FAU på F21 er med på diverse arrangement på skoler og arrangerer blant annet gløggservering siste skoledag før juleferien. FAU er også med på å arrangere nyttårsball for 10. trinn og vårfest for 8. og 9. trinn. I tillegg har FAU deltatt på påskearrangement og sommeravslutning som har vært felles for hele skolen.

FAU vil også jobbe for temakvelder hvor alle foreldre vil bli invitert.

Foreldremøter

Samarbeid mellom skole og hjem er et gjensidig ansvar.
På foreldremøter skal lærere informere om bl.a. undervisningsopplegg og klassemiljø. Foreldremøtet bør også diskutere hvordan foresatte kan engasjeres i klassens og skolens arbeid og bidra til et positivt klasse- og skolemiljø. Klassekontaktene må også gis tid til å orientere om FAUs arbeid på foreldremøtene.
Har du saker du ønsker behandlet i FAU, skal disse primært gå via din klasses FAU-representant.

Er det spesielle ting, er det også mulig å sende mail direkte til oss på fau@f21.no (mailen går til leder, nestleder og sekretær).

Oslostandard skole-hjem samarbeid

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU