Hovedseksjon

Klage på karakterer

Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Klagen må være skriftlig og levert innen klagefrist som er 10 dager etter at eleven kan ha gjort seg kjent med karakteren.

Hvis du ønsker å klage på karakteren, er klagefristen vanligvis 10 dager etter at karakteren er blitt gjort tilgjengelig. På Vg3 er det også mulig å levere en hurtigklage på standpunktkarakteren og skriftlig eksamenskarakter slik at en ev endring blir sendt til Samordnet opptak før opptaksfristen. Klagefrister : se kalenderen på hjemmesiden vår.

For mer informasjon om klage på karakterer se også på Utdanningsdirektoratets nettside

Klagenemden (som behandler klager) vurderer ikke selve karakteren som faglærer har satt, men om: "standpunktkarakteren er satt i samsvar med reglane om fastsetting av standpunktkarakterer i forskrift til opplæringsloven § 3-18" Dette betyr f.eks. at klagenemnda ser på om faglærer har vurdert elevens kompetanse ut fra kompetansemålene slik de er fastsatt på det aktuelle trinnet. Få mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettside.

Klage på standpunktkarakter

 • Husk at du må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
 • Klagen må være skriftlig med signatur, utformet som et formelt brev
 • Du må levere klagen skriftlig
 • Du kan skrive klage og signere hjemme, for så å ta bilde og sende inn til skolen, epost: 
  postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB!

 • Hvis du er under 15 år, må foresatte signere klagen.
 • Klagenemda behandler alle standpunktklager først om høsten (med unntak av hurtigklager på Vg3). For elever på 10. trinn har altså utfallet av klagen ikke noe å si for inntaket til Vg1.
 • For å sikre at hurtigklager på Vg3 blir sendt inn før fristen, må du levere hurtigklagen i resepsjonen og ikke på epost.

Klage på standpunktkarakter og skriftlig eksamenskarakter

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Klagen må være skriftlig på eget skjema
 • Klageskjema må være undertegnet
 • Klagen skal leveres til skolen din hvis du er elev
 • Du bør rådføre deg med en lærer før du klager 
 • Du trenger ikke begrunne klagen din
 • Du kan hente skjema for klage i resepsjonen på F21
 • Du kan ta bilde av klagen og sende på epost til 
  postmottak@ude.oslo.kommune.no

Klage på muntlig eksamen

 • Klage innen klagefristen på 10 dager fra karakteren er satt
 • Ved klage kan ikke eleven kreve å få endret karakteren.
 • Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet.
 • Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor, utenforliggende forstyrrelser etc.
 • Uttalelse fra eksaminator, sensor og rektor innhentes.