Ordensregler

Gutt på skateboardInnledning

Som elev ved Fyrstikkalleen skole blir du medlem av et samfunn som består av skolens elever og personale. Som medlem av dette samfunnet er det viktig at du aktivt bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer, at du behandler medelever, lærere og annet personale med høflighet og respekt og at du tar medansvar for å holde orden ute og inne.

Brudd på skolens reglement vil kunne føre til nedsatt karakter i orden og atferd. Mindre reglementsbrudd kan føre til ordens- eller atferdsanmerkning og/eller at du blir bedt om å arbeide videre et annet sted resten av økta.

 

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel

Underveis- og sluttvurdering i orden og oppførsel skal gis på grunnlag av reglene i dette reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ha god arbeidsinnsats i timene

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal:

 • vise alminnelig god oppførsel
 • behandle medelever, ansatte og andre med respekt
 • være redelig
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter instrukser fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Det er ikke tillatt å:

 • utebli fra opplæringen annet enn ved godkjent fravær som for eksempel sykdom og permisjoner.
 • forstyrre opplæringen
 • diskriminere andre ut fra blant annet kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering
 • mobbe
 • bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes krenkende eller er i strid med norsk lov.
 • legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens ansatte på internett, eller legge ut annet materiale om elever eller ansatte uten deres samtykke.
 • utøve eller true med fysisk vold
 • stjele
 • fuske
 • bruke mobiltelefon i undervisningsøktene, hvis ikke annet er avtalt.
 • bruke mac/PC i timene, dersom den ikke kan/skal brukes i undervisningen. Dette avgjør faglærer.
 • ha med eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • bruke tobakk på skolens område.
 • ha med eller benytte farlige gjenstander
 • spise og drikke i timene. Unntak vann i flaske med kork.
 • forlate rommet i undervisningsøktene uten avtale.
 • bruke heldekkende ansiktsplagg

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Fyrstikkalleen skole vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel: 1. muntlig eller skriftlig advarsel 2. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 3. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8) 4. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil tre dager på 8. - 10. årstrinn ( oppll. § 2-10) - inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 3-8) - resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 3-8) 5. midlertidig eller permanent klassebytte 6. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1) 7. tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8) Sanksjonene i § 6 nr. 4 - 7 er å anse som enkeltvedtak. Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og eller elevens foreldre bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen må sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes ( ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre sanksjoner eller hjelpetiltak.

§ 10 Rettigheter

 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Elevene har rett til å drive politisk og annen samfunnsmessig organisasjonsvirksomhet i og etter skoletid. Rektor skal godkjenne virksomheten. Bruk av skolens lokaler i slik sammenheng må avtales med skolens ledelse i god tid.
 • Elevene har rett til å bli gjort kjent med gjeldende læreplaner, vurderingskriterier og vurderingsordninger i sine fag.

Oslo kommunes ordensreglement

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien.

 

Oslo kommunes ordensreglement

Drawing of a city