Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

På Fyrstikkalleen skole bidrar alle ansatte til å oppfylle retten alle elever har til nødvendig rådgiving. Faget Utdanningsvalg er en viktig del av rådgivingen for elevene på ungdomstrinnet. Organiseringen av faget skjer i et samarbeid mellom skoleledelse, lærere i faget og skolens rådgivere. Det er faglærer som underviser i faget, og som gir elevene underveisvurdering. Skolens ledelse representert ved trinnansvarlige på 8.-10. trinn legger rammene for faget, og følger opp vurdering i faget. Rådgiver er både ressursperson og samarbeidspartner for faglærer, og mange av aktivitetene innen utdanning- og yrkesrådgivingen skjer parallelt eller som en del av undervisningen i faget Utdanningvalg.

Formål med faget

Opplæringen i faget skal gi elevene kompetanse i å håndtere ulike valg knyttet til karriere. Utdanningsvalg er en del av skolens rådgivning og sees i sammenheng med den.

Faget skal bidra til at

  • elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg basert på ønsker og forutsetninger
  • elevene får kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til
  • elevene får prøve ut og bli bevisste på egne interesser

Organisering og innhold

Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen, eksempelvis jobbskygging der elevene har utprøving i bedrift. Enkelte tverrfaglige aktiviteter, slik som elevbedrift, skjer i samarbeid med andre fag. Aktører i og utenfor skolen trekkes gjerne inn i undervisningen, slik som Ungt Entreprenørskap i Økonomi og karrierevalg, og Karriereenheten i Oslo som tilrettelegger for kurs i utdanningsprogram. Faget Utdanningsvalg er sentralt når elevene forbereder seg til veiledningssamtale med rådgiver, og når elevene søker videregående opplæring. Faget har totalt 110 timer fordelt over tre år. På Fyrstikkalleen skole er faget timeplanfestet for alle trinn.

Vurdering

Vurdering av elevene skal fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Med utgangspunkt i kompetansemålene i faget har en gruppe erfarne rådgivere i samarbeid med Utdanningsadministrasjonen utarbeidet veiledende læringsmål. Disse er et utgangspunkt for planlegging av undervisning og av underveisvurdering i faget. Skriftlige tilbakemeldinger i faget vil i hovedsak bli gitt gjennom læringsplattformen It's Learning. Som et minimum mottar elevene én skriftlig vurdering på It´s Learning innen slutten av hver termin. Utprøving/kurs på videregående skole og aktiviteter på andre læringsarenaer knyttes direkte til læreplanen, og inkluderer for- og etterarbeid. Mange av utprøvingsaktivitene egner seg godt som vurderingssituasjoner. Ressurser i faget deles mellom faglærerne på tvers av trinn gjennom faglagets side på It´s Learning.