Hovedseksjon

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg skal gi elevene kompetanse i å håndtere ulike valg knyttet til karriere. Faget skal bidra til at elevene

  •  oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg basert på ønsker og forutsetninger 
  •  får kunnskap om hva forskjellige utdanningsveier kan føre fram til
  •  får prøve ut og bli bevisste på egne interesser 

 

Organisering og innhold

Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen, eksempelvis jobbskygging der elevene har utprøving i bedrift. Enkelte tverrfaglige aktiviteter, slik som elevbedrift, skjer i samarbeid med andre fag på skolen. Aktører i og utenfor skolen trekkes inn i undervisningen, slik som Ungt Entreprenørskap i Økonomi og karrierevalg, og Karriereenheten i Oslo som tilrettelegger for kurs i utdanningsprogram. Faget Utdanningsvalg er sentralt når elevene forbereder seg til veiledningssamtale med rådgiver, og når elevene søker videregående opplæring. Faget har totalt 110 timer fordelt over tre år. På Fyrstikkalleen skole er faget timeplanfestet for alle trinn.

 

Vurdering

Vurdering av elevene skal fremme læring underveis og uttrykke kompetansen eleven viser gjennom arbeid med temaer og kompetansemål i faget. Tilbakemeldinger i faget gis skriftlig gjennom læringsplattformen It ́s Learning og muntlig i undervisningen. Utprøving, kurs og aktiviteter på andre læringsarenaer knyttes direkte til læreplanen, og inkluderer for-og etterarbeid. Mange av utprøvingsaktivitene egner seg godt som vurderingssituasjoner.

 

Utdanningsvalg og retten til nødvendig rådgiving

På Fyrstikkalleen skole bidrar alle ansatte til å oppfylle elevenes rett til nødvendig rådgiving. Faget Utdanningsvalg er en viktig del av rådgivingen for elevene på ungdomstrinnet. Organiseringen av faget skjer i et samarbeid mellom lærere i faget, skoleledelse og skolens rådgivere. Det er faglærer som underviser i faget og som gir elevene underveisvurdering. Skolens ledelse representert ved trinnansvarlige på 8.-10. trinn legger rammene for faget, og følger opp vurdering i faget. Rådgiver er både ressursperson og samarbeidspartner for faglærer, og mange av aktivitetene innen utdanning- og yrkesrådgivingen skjer parallelt eller som en del av undervisningen i faget Utdanningsvalg.

 

Hva er videregående utdanning?

Lokal læreplan Utdanningsvalg

Utdanningsvalg