Hovedseksjon

Rett til trygt og godt skolemiljø

Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også ansvar å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. Dette gjelder på skoleveien, skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelpsordninger og andre aktiviteter i skolens regi.

 

Nulltoleranse mot mobbing

Stortinget vedtok i mai 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til elever som blir krenket.
Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis en elev mener at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig.

 

Aktivitetsplikt for skolene

Reglene om skolemiljø innebærer en aktivitetsplikt for skolene. Alle som jobber på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Dersom noen som jobber på skolen mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles. 

Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette inn egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

 

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser, skal vedkomne straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

 

Ta kontakt med skolen

Ta kontakt med skolen hvis barnet ditt ikke er fornøyd med skolemiljøet. Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Statsforvalter i Oslo og Viken. https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/en-trygg-skoledag-uten-mobbing/   Dersom Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan de i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage. 

Du kan også ta kontakt med Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person, som barn og foreldre kan kontakte og få bistand og rådgivning fra.

 

Regler og sanksjoner i ordensreglementet

Oslo kommune har et eget reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Reglementet inneholder regler om orden og oppførsel og hvilke sanksjoner som kan benyttes mot elever som bryter reglementet – samt hvordan slike saker skal behandles.

 

Skolen kan bli pålagt straffeansvar

Skolen og de som jobber på skolen kan bli pålagt straffeansvar ved brudd på delpliktene i aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten.

Har du det ikke trygt og godt på skolen?

Hvis du eller noen du kjenner, ikke har et trygt og godt skolemiljø,

håper vi at du tar kontakt med skolen. Du kan ringe 2346 3700 og be om en rådgiver eller du kan sende e-post til en av dem. Du finner deres e-postadresser her. Fortell hva saken gjelder og be eventuelt om et møte. Vi kommer til å følge opp i samråd med deg og barnet ditt. Skolen er forpliktet til å svare raskt.

 

Hvis du er misfornøyd med skolens behandling av saken, kan du henvende deg til Statsforvalteren i Oslo og Viken. https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/en-trygg-skoledag-uten-mobbing/

 

Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

 

Du kan også få bistand og rådgivning fra Oslos eget mobbeombud, som er en uavhengig person barn og foreldre kan kontakte.